Stichting grensarbeid

Sedert 1999 is de Stichting grensarbeid uitgegroeid tot dé exclusieve belangenbehartiger voor al wie belang heeft bij grensoverschrijdend werken en ondernemen.

Persoonlijke begeleiding

Leden van de Stichting grensarbeid hebben via het Nederlands-Belgisch Centrum een persoonlijke dossierbeheerder. Ze kunnen dan ook onbeperkt terecht voor algemeen advies via de online helpdesk. 

Gerichte belangenbehartiging

Opgericht in 1999 groeide de organisatie bijzonder snel uit tot een begrip, waarbij inmiddels heel wat participerende leden genieten van de resultaten van de op meerdere terreinen geleverde inspanningen.

Tussen Nederland en België vindt overigens behoorlijk wat grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit plaats. Hoewel de pendel niet gelijk is verdeeld, biedt werken over de grens zowel vanuit Nederland naar België, als vanuit België naar Nederland, vaak interessante loopbaanmogelijkheden voor inmiddels zowat 53.000 mannen en vrouwen.

België kent van oudsher een belangrijke uitstroom van werknemers naar Nederland. In hoofdzaak is dit te verklaren aan de hand van de grote aanzuigende werking van de Nederlandse bedrijven, alsook van de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Daar komt bij dat sedert de inwerkingtreding van een nieuw belastingverdrag in 2003 en eerder ook al door wijzigingen in de interne Nederlandse belastingwetgeving, het steeds interessanter werd om wonen in België te combineren met werken in Nederland. Dat ontdekken overigens ook steeds meer Nederlanders, die in toenemende mate de Nederlandse woning verlieten om in België te gaan wonen. Zij combineren wonen in het bourgondische België met het fiscaal aantrekkelijke werken in Nederland. In totaal pendelen momenteel naar schatting ca. 42.000 werknemers/ondernemers dagelijks van België naar Nederland.

In tegenovergestelde richting pendelen dagelijks naar schatting ca. 11.000 werknemers/ondernemers van Nederland naar België. Waarom deze groep aanmerkelijk kleiner in aantal is kent uiteenlopende verklaringen. Hoewel vaak wordt beweerd dat werken in België minder aantrekkelijk zou zijn dan werken in Nederland, kan deze stelling niet worden veralgemeend. De Stichting grensarbeid bereikte immers de afgelopen jaren zowel voor Belgische als voor Nederlandse grensarbeiders belangrijke verbeteringen op het terrein van de fiscaliteit, de sociale verzekeringen, de pensioenen, enzovoorts...

Wie overweegt grensoverschrijdend aan de slag te gaan, wordt vanzelfsprekend geconfronteerd met heel wat nieuwe aspecten. Hierbij moeten doorgaans uiteenlopende formaliteiten worden vervuld, teneinde te voorkomen dat problemen zouden ontstaan op het terrein van de fiscaliteit, sociale verzekeringsrechten, ziektekosten, pensioenen, enzovoorts. Het is voor alle (kandidaat) pendelaars dan ook interessant aan te sluiten bij de organisatie van en voor grensarbeiders. Het versterkt niet alleen de (onderhandelings)positie van de Stichting grensarbeid ten overstaan van een soms weerbarstige overheid, het lidmaatschap biedt ook tal van aantrekkelijke voordelen.

Actieterrein

Vooreerst kunnen Nederlands-Belgische pendelaars rekenen op een uitgebreide collectieve belangenbehartiging. Dit is handig aangezien regelmatig zowel in België als in Nederland, nationale wetswijzigingen worden doorgevoerd waarbij doorgaans onvoldoende rekening wordt gehouden met de positie van werknemers/ondernemers die afhankelijk zijn van transnationale regelingen. Zo kan bijvoorbeeld een nationale wetswijziging goed of neutraal uitwerken voor mensen die zowel in dat land wonen als werken, maar nadelige effecten hebben op de positie van grensoverschrijdend actieven en/of postactieven. Zowel Nederland als België hebben op dit vlak geen al te beste reputatie. Eerst sedert het actief worden van de Stichting grensarbeid wordt langzaam maar zeker meer rekening gehouden met de positie van wie grensoverschrijdend actief is of was. Een groeiend aantal politici hebben inmiddels oog voor de positie van onze doelgroep.

De Stichting grensarbeid heeft onder meer succesvol gepleit voor het instellen van Nederlandse, Belgische en Europese adviescommissies waarin de positie van pendelaars wordt opgevolgd. Vanzelfsprekend maakt de belangenorganisatie actief deel uit van deze adviescommissies. Daarnaast worden adviezen verstrekt aan individuele Nederlandse en Belgische politici. Zonder de ideologisch onafhankelijke positie van de Stichting grensarbeid uit het oog te verliezen, zijn de afgelopen jaren nauwe banden gegroeid met een aantal Nederlandse, Belgische en Europese parlementsleden.

Waar via politieke contacten niet op alle terreinen op korte termijn vooruitgang kan worden geboekt, bewandelt de Stichting grensarbeid eveneens de weg van de collectieve juridische (proef)procedures. Zo heeft het Hof van Justitie van de EU reeds in meerdere grensoverschrijdende kwesties arresten gewezen, waardoor Nederland en België werden gedwongen nationale regelgeving aan te passen aan de EU-vrijheden.

Onder de vleugels van het Nederlands-Belgisch Centrum fungeert daartoe ook de Raadgevende Commissie GWO die nauw samenwerkt met de belangenorganisatie Stichting grensarbeid.

De afgelopen 20 jaar werden meer dan 100 procedures gevoerd voor Nederlandse, Belgische en Europese rechtbanken en hoven, niet zelden met een uiteindelijke beslechting van de procedure in het voordeel van de door de Stichting grensarbeid vertegenwoordigde belanghebbenden.