Detachering

Wie aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens woont en daar ook in loondienst werkt bij een aldaar gevestigde werkgever, kan voor een bepaalde periode worden uitgezonden naar de andere kant van de grens om aldaar werkzaamheden te verrichten. In dat geval is sprake van detachering.

Wetgeving

Op gedetacheerde werknemers is (doorgaans) de wetgeving van de woonstaat van toepassing, al moet worden opgemerkt dat individuele situaties kunnen verschillen, zodat het steeds verstandig is de persoonlijke situatie goed op te volgen. Immers ook de wetgeving van de werkstaat kan op diverse terreinen in beeld komen. 
Naast de nationale wetgeving van de woon- en de werkstaat gelden arbeidsrechtelijk ook de bepalingen uit het Verdrag van Rome van 1980 (het zogenaamde EVO-verdrag), fiscaalrechtelijk de bepalingen van het Nederlands-Belgisch dubbelbelastingverdrag en sociaalrechtelijk de bepalingen uit de Europese coördinatieverordeningen (Vo. 1408/71 EU en Vo. 883/04 EU).    

 

Sociale zekerheid

Wie als gedetacheerde over de grens werkt blijft, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan en de nodige formaliteiten zijn vervuld, in beginsel uitsluitend sociaalverzekerde in zijn woonstaat. Onder sociale zekerheid moet onder meer worden verstaan de toepasselijke wetgeving aangaande pensioenen, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en gezinsbijslagen zoals kinderbijslagen en andere vormen van toeslagen.

Fiscaliteit

Wie over de grens wordt gedetacheerd, maar onder het gezag van de uitzendende werkgever blijft werken (formele werkgever), zonder dat het loon aan een inlenend bedrijf in het andere land wordt doorbelast en/of minder dan 183 dagen (183-dagenregeling) op het grondgebied van het andere land werkzaamheden verricht, blijft uitsluitend belastingplichtig in de eigen woonstaat. 
Wie evenwel over de grens wordt gedetacheerd, en onder het gezag van een inlenend bedrijf gaat werken (materiële werkgever), of zijn loon weet doorbelast en/of langer dan 183 dagen (183-dagenregeling) op het grondgebied van het andere land werkzaamheden verricht, wordt belastingplichtig in het land waar de werkzaamheden worden verricht.
Het verdient, gelet op bovenstaande, aanbeveling bij detachering de situatie steeds goed te laten analyseren door een deskundige van het Nederlands-Belgisch Centrum. De fiscale positie kan immers anders en complexer uitpakken dan initieel wordt vermoed. En eventueel onjuiste toepassing van fiscale wetgeving kan leiden tot vervelende discussies met, en/of navorderingen door de fiscus.
Wie grensoverschrijdend als gedetacheerde gaat werken wil vanzelfsprekend graag weten wat de gevolgen zijn op fiscaal terrein. De Nederlandse en Belgische fiscaliteit verschillen immers sterk. Zowel qua tariefstelling als qua toepasselijke zakelijke en persoonsgebonden aftrekposten, kunnen de verschillen behoorlijk oplopen. 
Helaas valt niet te zeggen of de Nederlandse of Belgische fiscaliteit te verkiezen valt. Bepaalde aftrekken zijn in Nederland ruimer, maar België houdt dan weer uitgebreider rekening met onder meer gezinslasten. Reken daarbij dat de Belgische fiscaliteit, omwille van de steeds verder doorgedreven overheveling van fiscale bevoegdheden naar de deelstaten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië), steeds complexer wordt én dat in het Nederlands-Belgisch belastingverdrag ook nog algemene en bijzondere compensatieregelingen zijn opgenomen, zodat een correcte inschatting écht specialistenwerk is. Het Nederlands-Belgisch Centrum kan u alvast een goed beeld geven van de effecten die in uw persoonlijke situatie te verwachten zijn.

Arbeidsrecht

In principe geldt dat werknemer en werkgever onderling kunnen afspreken welk arbeidsrecht ze van toepassing verklaren op de arbeidsovereenkomst. Het zogenaamde verbintenissenrecht staat deze vrijheid toe. Echter zij wel opgemerkt dat het gekozen recht nooit nadeliger mag uitpakken voor de werknemer dan het zogenaamd objectief toepasselijke recht. Dit kan dus betekenen dat de partijen (werknemer en werkgever) die een arbeidsovereenkomst sluiten onder toepassing van bijvoorbeeld Nederlands recht, in geval van een geschil de rechter toch horen beslissen dat Belgisch recht moet worden toegepast. Om onder meer in die zin onwenselijke situaties uit te sluiten beveelt het Nederlands-Belgisch Centrum aan de arbeidsovereenkomst voorafgaand te (laten) toetsen door een van haar deskundigen. 

Ziektekosten

Een van de eerste belangrijke stappen welke moet worden genomen bij het aanvaarden van een baan aan de andere kant van de grens, is het afsluiten van een ziektekosten- of zorgverzekering. Gedetacheerden blijven weliswaar, voor zover is voldaan aan een aantal voorwaarden en de nodige formaliteiten zijn vervuld, in beginsel uitsluitend voor ziektekosten verzekerd in de eigen woonstaat. Toch is het wenselijk goed te kijken of aanpassingen aan de nieuwe situatie wenselijk kunnen worden geacht. 
Om misverstanden ter zake te voorkomen, beveelt het Nederlands-Belgisch Centrum aan de ziektekostenverzekering rechtstreeks door een van haar deskundigen te laten toetsen.